Підготовка бакалаврів

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» зі спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника». Завантажити

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія»* (спеціальності 033 «Філософія») галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» (галузі знань 03 «Гуманітарні науки») у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Завантажити

ВИСНОВКИ  ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ Про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців рівня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Психологія»

спеціальності 053 «Психологія» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Завантажити

ВИСНОВКИ  ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціологія» підготовки фахівців зі спеціальності 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Завантажити