ІСТОРІЯ

     У структурі університету із 1995 року функціонує філософський факультет, який створено для забезпечення потреби Прикарпатського регіону у висококваліфікованих фахівцях соціогуманітарного профілю, що здатні формувати духовну ауру особистості та вирішувати актуальні проблеми розвитку суспільства, їх філософсько-психологічного осмислення, корекції та конструювання світогляду з новим гуманістичним змістом.

       В 1995 році відбувся перший набір студентів за спеціальністю “Психологія”. Визначально навчальний процес здійснювали дві психологічні кафедри: загальної та експериментальної та соціальної психології, а також кафедра філософії, що виводить свою історію від 1966 р. В 1996 році була організована і включена в структуру факультету кафедра релігієзнавства, яка після реорганізації (2001) отримала назву: кафедра релігієзнавства і теології. Кафедра педагогічної та вікової психології була утворена на факультеті у вересні 2000 року. В 1997 році відбувся перший набір студентів  за спеціальністю “Релігієзнавство”. У 1998 році факультет отримав ліцензію на підготовку психологів і релігієзнавців за ОКР „спеціаліст” та „магістр”. У 2002 році розпочалась підготовка спеціалістів за ОКР “бакалавр” напряму підготовки “Філософія”, що у 2007 році також успішно пройшла акредитацію за ОКР „спеціаліст” та „магістр”. У 2012 році філософський факультет успішно пройшов ліцензування нового напряму підготовки “Соціологія“, у 2016 році також успішно пройшла акредитацію за ОКР „бакалавр” та „магістр”.

       Отже, виходячи із необхідності підготовки фахівців спеціальностей „Психологія”, „Філософія”, „Релігієзнавство” і “Соціологія” та наявних можливостей філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  забезпечує належні умови та спрямує свою діяльність на якісну підготовку фахівців за трьома спеціальностями: Філософія, Психологія та Соціологія за освітніми рівнями „бакалавр”, „магістр”.

 

  • Голянич Михайло Юрійович

            Філософський факультет очолювали: кандидат історичних наук, доцент Любінець Ігор Ярославович, кандидат філософських наук, професор Голянич Михайло Юрійович, а з серпня 2005 року – доктор філософський наук, професор Гоян Ігор Миколайович.

Адреса філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

 

  • Москалець Віктор Петрович

        В структурі факультету функціонує 3 кафедризагальної та клінічної психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор Москалець Віктор Петрович), соціальної психології та психології розвитку (завідувач, доктор психологічних наук, професор, Заграй Лариса Дмитрівна), кафедра філософії, соціології та релігієзнавства (завідувач, кандидат філософських наук, доцент Дойчик Максим Вікторович).

       На кафедрах філософського факультету працює 64 штатних викладачі. Серед них 11 докторів наук, професорів, 53 кандидатів наук, доцентів. Загальний показник викладачів з науковими ступенями і вченими званнями на філософському факультеті складає 100 відсотків. До викладання спеціальних дисциплін залучаються провідні вчені Інституту філософії НАН України, Інституту психології НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені І.Франка та інші.

       Науковці кафедр факультету плідно працюють над актуальними проблемами сучасної психологічної, зокрема – „Конструювання життєвого світу особистості у контексті її професійних запитів” (кафедра соціальної психології), „Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості”, „Психолого-педагогічний моніторинг і корекція професійного аксіогенезу в умовах ВНЗ”, „Феноменологія материнства: психологічні аспекти виношування дитини” (кафедра загальної та клінічної психології) тощо.

   З 2014 року для спеціальності «Філософія» діє магістерська програма подвійних дипломів (Жешувський університет).

      Основним завданням освітніх професійних програм підготовки майбутніх філософів, соціологів, психологів – є поєднання професійної освіти з розвитком гуманітарної культури, формуванням духовно багатої, інтелектуально оснащеної, соціально відповідальної особистості. ОПП підготовки фахівця з даних напрямків базуються на комплексній програмі модернізації української освіти, принципових філософсько-методологічних положеннях і організаційно-педагогічних установках, що визначають стратегію розвитку університетської психолого-педагогічної, філософської та релігієзнавчої освіти на початку 21 століття. Вони передбачають якісне оновлення методології, змісту і технологій підготовки і виховання кваліфікованих фахівців з вказаних вище напрямків на основі поєднання цілісного педагогічного процесу з науковими дослідженнями в галузі психології, філософії, соціології, обліку позитивного вітчизняного і світового наукового досвіду з метою досягнення загальноприйнятих міжнародних освітніх стандартів. Реалізація цих завдань будується відповідно до пріоритетів освітньої політики України. Її головні напрямки – доступність, якість і ефективність.

        Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від 31.08.2020 року) факультет було перейменовано на Факультет психології.