НАША ГОРДІСТЬ

                                                                                                                        

  • Заграй Лариса Дмитрівна

 

Заграй Лариса Дмитрівна

доктор психологічних наук, професор
завідувач кафедри соціальної психології

Аспірантура:Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (1995-1999р.р.)м.Київ

Кандидатська дисертація: Психологічні умови формування життєвих перспектив у ранній юності (когнітивний аспект)» . (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2000 р.)

Докторантура:Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2008-2011р.р.)

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах»

Наукові інтереси: гендерна психологія, психологія самосвідомості, соціальна психологія,конструююча психологія, психодіагностика,психосемантика,наративна психологія.

Москалець Віктор Петрович

 доктор психологічних наук, професор 

завідувач кафедри загальної та клінічної психології

У 1976 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю психологія. Присвоєно кваліфікацію: Психолог. Викладач психологічних дисциплін.

Кандидат філософських наук. Тема дисертації: Соціально-психологічний аспект релігійного культу. – Інститут філософії імені Григорія Сковороди АН УРСР. – Київ, 1983 р.

Доктор психологічних наук. Тема дисертації: Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі. – Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Український національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – Київ, 1996 р.

Доцент кафедри загальної психології. – МО України, 1994 р.

Професор кафедри загальної та клінічноїї психології. – Атестаційна колегія МОН України, 2001 р.

 

 

Карпенко Зіновія Степанівна

доктор психологічних наук, професор, голова НМК МОН України з психології та практичної психології (2009-2013), голова спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія в ПрНУ ім. В. Стефаника (2005-2011), керівник науково-дослідного Центру «Психологія розвитку особистості», головний редактор наукового журналу «Психологія особистості», член Правління Асоціації політичних психологів України; з позицій голістичного підходу обґрунтувала принцип інтегральної суб’єктності, що пояснює пріоритетність ціннісно-цільової детермінації персонального життя в єдності його дійсних і можливих онтологічних модусів.

 

 

Голянич Михайло Юрійович

кандидат філософських наук, професор кафедри філософії та соціології

Рік народження: 13.07.1939

Місце навчання, рік закінчення ВНЗ: Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, 1966 р.

Спеціальність: історія

Навчання в аспірантурі: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1968-1971 рр.)

Тема кандидатської дисертації: “Розвиток суспільної активності сільської молоді”, 1972 р.

Основні курси, які веде викладач: Соціальна філософія, Філософія, Футурологія.

Міщиха Лариса Петрівна

доктор психологічних наук, професор

Кандидатська дисертація: «Соціально-психологічне прогнозування професійного становлення майбутнього спеціаліста (педагога) – 19.00.05 – соціальна психологія (Інститут психології АПН України, 1995р.).

Докторська дисертація: «Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості» – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (Інститут психології АПН України, 2015 р.).

Наукові інтереси: загальна психологія, психологія особистості, психологія творчості, психотерапія, диференціальна психологія.

Контактна інформація: Kreativ –   kreativ-i@ukr.net

 

 

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна – кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: Стиль педагогічного спілкування вчителя початкових класів школи-інтернату як чинник мотивації учіння дітей (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2004 р.)

Наукові інтереси: клінічна психологія, психологія аномального розвитку, екстремальна психологія, психотерапія
Контактна інформація: т.роб: (0342)59-60-66

Основні праці:
Кулеша М.М. Психолого-педагогічні проблеми підготовки студентів-психологів до роботи в соматичних клініках / М.М.Кулеша // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Київ-Ніжин, 2007. – Т.Х. – Вип.І. – Ч.І. –С.174-175.

Кулеша-Любінець М.М. Психологічні особливості прояву синдрому емоційного вигорання у педагогічному спілкуванні вчителів початкових класів шкіл-інтернатів / М.М.Кулеша-Любінець // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка.– К., 2008. – Т.ХV. – Ч.1. – С. 400-408.

Гасюк Мирослава Богданівна –  кандидат психологічних наук, доцент

 Кандидатська дисертація на тему: «Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки». Успішний захист дисертації відбувся 4 червня 2003 року на спеціалізованій вченій раді з вікової та педагогічної психології при Прикарпатському університеті ім.. В. Стефаника.

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук.

Вчене звання: доцент кафедри загальної та експериментальної психології .

Основні курси, які веде викладач, Гасюк М.Б. розробила та читає курси:

– «Експериментальна психологія» для студентів 2 та 3го курсів спеціальності «Психологія»;

– «Перенатальна психологія та психологія материнства» для студентів 4 курсу спеціальності «Психологія» , спеціалізації «Клінічна психологія»;

– «Робота психолога у геріатричних закладах» (спецкурс) для студентів 5 курсу спеціальності «Психологія» спеціалізації «Клінічна психологія»;

– «Психолого-педагогічний експеримент» для студентів 5 курсу спеціальності «ПОП;

– «Загальна психологія» для студентів факультету «Фізика» та спеціальності «Компютерна інженерія» кількість лекційних годин 18+18.

Федик Оксана Василівна –  кандидат психологічних наук, доцент

 Тема дисертаціїФормування здібностей до тренерської діяльності у майбутніх учителів фізичної культури (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2003 р.)

Наукові інтереси:  психофізіологія,  психологія спортупсихологія сексуальності.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-60-66.

 Основні праці:

1. Тягур Р.С., Федик О.В. Основи менеджменту у фізичній культурі і спорті. Навчальний посібник.Івано-Франківськ.: Гостинець, 2006. – 253 с.

2. Федик О.В. Психологія спорту. Навчально-методичний посібник.Івано-Франківськ.: Гостинець, 2007. – 96 с.

Дойчик Максим Вікторович –  кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 Народився 1977 р. Закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1999 р.), спеціальність «Історія». Навчався в аспірантурі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2000–2003 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI – перша третина XVII ст.)» (2004 p.).

З 2001 р. асистент, доцент кафедри філософії та соціології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2011 р. отримав вчене звання доцента. В 2005–2014 рр. і з 2015 р. – заступник декана філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З серпня по грудень 2014 р. обіймав посаду директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

З 1 січня 2017 р. – завідувач кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Читає курси: «Філософія історії», «Філософія управління», «PR діяльність соціолога», «Сучасна зарубіжна філософія», «Соціологія управління», «Філософія».

Сфера наукових інтересів: етика, філософія, соціологія, сучасна зарубіжна філософія, філософія історії, соціологія управління

Борисевич Лілія Василівна

Вчене звання, посада: доцент, Заслужений працівник культури України.

Освіта:

1. Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, факультет педагогіки і методики початкового навчання, 1967 – 1971 рр.

2. Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, історичний факультет, 1980 – 1983 рр.

Основні курси, які читає викладач: Українська і зарубіжна культура, Культурологія, Історія української культури.

Громадські доручення: заступник декана з виховної роботи філософського факультету, член вченої ради філософського факультету.

Возняк Ореста Тарасівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філософських наук, викладач кафедри релігієзнавства, теології і культурології (2014).

Освіта:

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка (2006 р.)

Аспірантура в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2006-2009 р.).

Тема кандидатської дисертації: “Діалогізм в православному богослов’ї XX століття” (Захист: 25.10.2013 р.).

Основні курси, які читає викладач: Історія української культури, Історія буддизму, Теоретичні основи свободи совісті, Релігієзнавство.

Громадські доручення:відповідальна за інформаційний блог філософського факультету.

Публікації:

• Неопатристичний синтез як метод філософствування та православний варіант діалогу / / Вісник Прикарпатського Університету. Філософські і психологічні науки. Випуск ХІ – Івано-Франківськ, 2008 – С.111-117.

• Соціальна позиція Православ’я в оцінці о. Томаша Шпідліка / / Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 4. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008 – С.157-163.

• Церква як спілкування: філософське осмислення православного розуміння церкви / / м. Чернівці 2009р.

 

Пілецька Любомира Сидорівна

доктор психологічних наук, професор

Тема кандидатської дисертаціїПсихологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000р.).

Тема докторської дисертації: 

Наукові інтереси: психологія управління, психологія бізнесу, організаційна психологія.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49,  e-mail:lumomyra@mail.ru